Lokal użytkowy Olkusz Wynajem, dzierżawaDodano: 2016-03-09
Nr oferty: 49062

Adres

Województwo: Małopolskie
Miasto: Olkusz
Ulica: Centrum

Szczegóły Oferty

Rok budowy: 2014 r.
Powierzchnia: 250 m2

Kontakt

Nazwa oferenta: Kancelaria Nieruchomo?ci

Kancelaria Nieruchomo?ci HANGET
43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1, Tel.033/8520600, Tel. kom.: 692175242, 691181808

Kancelaria Nieruchomo?ci HANGET

Kontakt telefoniczny: 0338520600
Dodatkowy kontakt: tel. kom: 691181808, 692175242
 

Opis Oferty

W nowo powsta?ym eksponowanym budynku handlowo-us?ugowym do wynajem powierzchni? z przeznaczeniem pod dzia?alno?? medyczn? lub spokrewnion? bran??, a tak?e pod us?ugi, fitness itp. Istnieje mo?liwo?? wynajmu pod restauracj? od 50 do max 100 osób. Nieruchomo?? po?o?ona jest w centrum Olkusza. Zalet? budynku jest jego konstrukcja, albowiem ?ciany konstrukcyjne s? tu jedynie zewn?trzne. Wewn?trz mo?na przebudowywa? ?cianki pod potrzeby wynajmuj?cego pozostawiaj?c mu tu spor? przestrze? adaptacji. Lokal znajduje si? na poziomie kondygnacji -1 z powierzchni? oko?o 250 mkw z dost?pem od strony g?ównego wej?cia poprzez klatk? schodow? lub wind? osobow?. Kondygnacja -1 posiada równie? osobne wej?cie z zewn?trz od strony pó?nocnej budynku, a tak?e zainstalowana jest winda towarowa z dost?pem do niezale?nego pomieszczenia po?o?onego na parterze budynku. Pomieszczenie poza standardow? wentylacj? grawitacyjn? wyposa?one jest w dwa dodatkowe wysokowydajne urz?dzenia napowietrzaj?ce, a tak?e znajduj? si? tu wyprowadzenia instalacyjne pod zewn?trzn? klimatyzacj?. Okablowanie przygotowane jest równie? pod mo?liwo?? pod??czenia wizyjnego monitoringu i sygna?ów alarmowych, a tak?e nag?o?nienia. Obiekt znajduje si? na przeci?ciu wszystkich ?rodków lokomocji, w s?siedztwie du?ego osiedla, a tak?e marketów oraz najlepszych liceów i gimnazjów (eksponowane po?o?enie zaraz przy g?ównej ulicy handlowej oraz zatoki przystankowej). Przy budynku po?o?ony jest równie? du?y parking miejski !!! W budynku na pierwszym pi?trze znajduj? si? obecnie specjalistyczne gabinety stomatologiczne, gabinet ginekologiczny oraz gabinet kosmetologiczny. Na drugim pi?trze powstaj? obecnie kolejne gabinety w tym: lekarski oraz rehabilitacji a tak?e masa?u i piel?gnacji. Na parterze budynku znajduje si? sklep z ekskluzywn? odzie?? damsk?. Z uwagi na bardzo dobre po?o?enie obiektu, jego znakomit? wizualizacj? i standard, a tak?e obecno?? dobrych lekarzy zale?y nam na przekazaniu powierzchni pod dzier?aw? dobrze funkcjonuj?cej, stabilnej i znanej firmy. Wysoko?? miesi?cznego czynszu ok. 6. 500 z? brutto plus media. CO gazowe. Niniejsze og?oszenie jest wy??cznie informacj? handlow? i nie stanowi oferty w my?l art. 66, 1. Kodeksu Cywilnego.


Czynsz: 6500 zďż˝
Ilość wyświetleń: 3171