Katalog Ofert | Oferty Wynajmu | Oferty Sprzedaży | Zaloguj się|Zarejestruj się| Dodaj ogłoszenie| Newsletter |Kontakt
  

Pozna??? nieruchomości - Osiedle KaKaDu to 11 ENERGOOSZCZ?DNYCH i...
Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o pojawiajacych się nowych ofertach nieruchomości w wybranych województwach, zapisz się do Newslettera

Dom Pozna??? Sprzedaż - PierwotnaDodano: 2018-10-26
Nr oferty: 49651

Adres

Województwo: Wielkopolskie
Miasto: Pozna???
Miejscowość: Kórnik-bnin
Ulica: Czolowska

Szczegóły Oferty

Ilość pokoi: 5
Rok budowy: 2018 r.
Powierzchnia: 116 m2

Kontakt

Nazwa oferenta: KALLAS
Kontakt telefoniczny: 608385050
Formularz kontaktowy
Twoje imię i\lub nazwisko:
Twój adres email:
Twój numer telefonu:
Twoja wiadomość:

Kod z obrazka:
 

Opis Oferty

Osiedle KaKaDu to 11 ENERGOOSZCZ?DNYCH i EKOLOGICZNYCH domów o nowoczesnej bryle z du?ymi przeszkleniami od po?udnia. W zabudowie bli?niaczej i szeregowej o powierzchni 97, 6m2 plus poddasze 18m2 oraz gara? 15m2 na dzia?ce o powierzchni od 146m2 do 304m2 To atrakcyjna oferta zarówno dla osób poszukuj?cych swojego pierwszego domu, gdy ich rodzina si? rozwija i potrzebny jest kolejny pokój. Jak i dla tych którzy szukaj? swojego spokojnego i taniego w utrzymaniu a zarazem komfortowego miejsca na emeryturze. Deweloper pozostawi? wybór Tobie ile pokoi potrzebujesz i jaki rozk?ad pomieszcze? jest dla Ciebie idealny. Jak u dobrego krawca, mo?na powiedzie?, ?e te domy s? szyte na miar?. Wybierz swoje 3 lub 4 a mo?e 5 pokoi - bez ?adnej dop?aty. • POWIERZCHNIA: Parter: - przestronny salon z miejscem na kominek i ogromnym oknem tarasowym prowadz?cym na ogród - jasna kuchnia z oknem (istnieje mo?liwo?? zamkni?cia kuchni oraz wariantu z wysp?) - schowek /spi?arnia - toaleta dla go?ci (w jednej z opcji mo?liwo?ci? powi?kszenia, kosztem schowka i stworzenia ?azienki) - pomieszczenie gospodarcze /pralnia (z piecem dwufunkcyjnym) - gabinet (przy wyborze opcji 5 pokojowej) Pi?tro:. - dwie lub trzy sypialnie (w zale?no?ci od wyboru opcji 3 lub 4 pokojowej) - garderoba z wej?ciem z sypialni lub korytarza (przy wyborze wersji 3 pokojowej) - du?a ?azienka z oknem (miejsce na dwie umywalki, prysznic, wann?, WC) Brak skosów sufitowych pozwala na pe?ne wykorzystanie pomieszcze?. Wysoko??: 2, 75m Poddasze: - dodatkowa powierzchnia 18m2 z umiejscowionym tam rekuperatorem. Istnieje mo?liwo?? wyko?czenia wn?trz wraz z zabudow? kuchni oraz ?azienek za dodatkow? op?at?. • LOKALIZACJA: Osiedle KaKaDu pod Kórnikiem powsta?o z my?l? o ludziach ceni?cych sobie blisko?? natury i poszanowanie ?rodowiska. Liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe czy te? Centrum Rekreacji i Sportu OAZA zach?caj? do aktywnego wypoczynku. W odleg?o?ci oko?o 2 km od Osiedla KaKaDu napotkamy w pe?ni rozwini?t? infrastruktur?: przedszkola, szko?y podstawowe, liceum ogólnokszta?c?ce czy te? liczne sklepy oraz apteki itp. Atrakcyjno?? tego miejsca pot?guje: Szybki dojazd do Poznania - jedyne 20 min. Wygodne wjazdy na S11, A2 i S5. • DEWELOPER: Domy wybudowane przez rodzinn? firm? dewelopersk?, dzia?aj?c? na rynku polskim i zagranicznym, która nie ma nic do ukrycia. Spytaj przysz?ych s?siadów, mieszkaj?cych ju? w pierwszym Etapie i po prostu przekonaj si? sam. Zaprojektowali te domy w domy w najdrobniejszych szczegó?ach, a nast?pnie wybudowali w oparciu o nowoczesne rozwi?zania. W ten sposób po??czyli KOMFORT z BARDZO NISKIMI KOSZTAMI UTRZYMANIA. • STANDARD: Domy budowane s? w podwy?szonym standardzie deweloperskim, który w pakiecie podstawowym zawiera ju? wszystkie elementy niezb?dne dla zapewnienia kosztów ogrzewania poni?ej 1000 z? rocznie (poni?ej 40 kWh/m² rocznie). OPIS PODSTAWOWEGO STANDARDU DEWELOPERSKIEGO W CENIE 339 500 z? Posadowienie: ?elbetowa p?yta fundamentowa o grubo?ci 25 cm ocieplona od strony gruntu, co ogranicza powstanie mostków cieplnych. Wspó?czynnik przenikania ciep?a przegrody U=0, 157 W/m²/K (wymagany 0, 45 W/m²/K ) ?ciany no?ne: ?ciany zewn?trzne, wielowarstwowe, murowane z bloczków wapienno-piaskowych. Silikatów ze wzgl?du na ich oboj?tno?? dla cz?owieka i du?? pojemno?? ciepln?. W technologii muru klejonego, ocieplone od zewn?trz styropianem grafitowym SWISSPOR LAMBDA MAX fasada, ( λ = 0, 031) i wyko?czone tynkiem akrylowym StoTherm Classic®. Wspó?czynnik przenikania ciep?a przegrody U=0, 145 W/m²/K (wymagany 0, 30 W/m²/K ) Ka?dy budynek posiada w?asn? ?cian? z s?siadem, dzi?ki czemu mamy zapewnione maksimum prywatno?ci. Pomi?dzy budynkami doskona?a izolacja akustyczna z podwójnej ?ciany murowanej z dylatacj? wype?nion? styropianem. Strop: Lekki Strop panelowy SMART KONBET Pozna? o ?wietnych parametrach akustycznych. ?ciany dzia?owe: ?cianki w technologii suchej zabudowy z p?yt kartonowo-gipsowych z izolacj? akustyczn? z we?ny mineralnej. Dach: Prefabrykowane d?wigary drewniane, ocieplone we?n? mineraln? 20cm uk?adan? mi?dzy krokwiami z membran? hydroizolacyjn?, pokryte p?ytami warstwowymi z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej BALEXTHERM-PU-R, o ??cznej grubo?ci 36 cm, co pozwala na zniwelowanie mostków cieplnych. Wspó?czynnik przenikania ciep?a przegrody U=0, 117 W/m²/K (wymagany 0, 25 W/m²/K ) Przy??cza mediów: Wszystkie domy posiadaj? niezale?ne przy??cza sieci elektrycznej, wodoci?gowej i gazowej i s? olicznikowane odprowadzenie ?cieków jest do zbiornika szczelnego 5m3 umieszczonego w granicy dzia?ki. Instalacje wewn?trzne: Instalacja wodna, sanitarna i gazowa doprowadzona do zaplanowanych urz?dze? w kuchni, ?azience, toalecie i kot?owni. Dodatkowe wyprowadzenie wody na ogród, oraz pr?du. W ka?dym pomieszczeniu mieszkalnym wypust o?wietlenia oraz 4 gniazda jednofazowe. Piekarnik i kuchnia elektryczna zasilane z oddzielnych obwodów. Tablica z bezpiecznikami. Podtynkowa instalacja alarmowa bez osprz?tu oraz TV. Wentylacja: Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciep?a - rekuperator AERIS 350 ze sterownikiem STD. Usuwa kurz, nadmiar wilgoci i dwutlenku w?gla. Rekuperator umieszczony na strychu. Kana?y rozprowadzone do wszystkich pomieszcze? zgodnie z projektem wentylacji. Sprawno?? odzysku ciep?a do 95%. Dzi?ki takiej wentylacji oddychamy ?wie?ym powietrzem bez py?ów i alergenów , nie grzejemy atmosfery i oczywi?cie oszcz?dzamy na ogrzewaniu. ?ród?o ciep?a: Dwufunkcyjny TERMET wisz?cy, kondensacyjny kocio? gazowy. Maksymalna moc cieplna 21kW. Zakres modulacji od 11% do 100%. Sprawno?? do 107, 5%. Ogrzewanie grzejnikowe. Grzejniki stalowe p?ytowe z zaworami termostatycznymi . Okna: Okna tworzywowe EFORTE-ENERGY ze szkleniem 4/12/4/12/4 z pow?ok? selektywn? o przenikalno?ci ?wiat?a 71% i ca?kowitej przenikalno?ci promieni s?onecznych g=50%. Na profilach 6-komorowych, z dodatkow? uszczelk? mi?dzy ram? a skrzyd?em, 3-szybowe z okuciami o podwy?szonej odporno?ci na w?amanie firmy Winkhaus, zamontowane na tzw. 'ciep?y monta?'. Kolory stolarki okiennej na zewn?trz antracyt, wewn?trz bia?e. Na oknach rolety zewn?trzne aluminiowe, antyw?amaniowe Aluprof oraz klamki okienne z zamkiem. Izolacyjno?? akustyczna 34 dB. Drzwi: Zewn?trzne stalowe, firmy WIK?D Seria PREMIUM z TERMO z dodatkowo zamontowanym wizjerem i czujnikiem otwarcia (kontaktronem) z o?cie?nic? TERMO, druga klasa odporno?ci na w?amania, z wizjerem i zamkiem 4-ryglowym z wk?adk? WILKA. Izolacyjno?? akustyczna 31 dB. Schody: Konstrukcja ?elbetonowa. Teren: Droga osiedlowa, podjazdy z miejscem parkingowym i opaski wokó? budynków wy?o?one kostk? brukow?. Dodatkowo ?cianki tarasowe, ca?a nieruchomo?? ogrodzona - ogrodzenie panelowe o wysoko?ci 1, 4 m. os?ony ?mietników. Wiata na samochód. Przy dop?acie istnieje opcja dodatkowego - Gara?u wolnostoj?cego z bram? uchyln?, (czyli drugiego miejsca na samochód). Standard wykonania domów zosta? potwierdzony testem szczelno?ci. • OPCJE DODATKOWE: To wy?szy i przede wszystkim zdrowszy codzienny komfort ?ycia. Mo?esz wybra? z po?ród 3 opcji dodatkowych. Wybieraj?c ca?y pakiet przewidziany jest rabat. Ale mo?esz te? wybra? poszczególne, pojedyncze rozwi?zania wed?ug cennika np. zdecydowa? si? na pojemnik na deszczówk? 1000l czy system inteligentnego sterowania domem i panele s?oneczne lub pomp? ciep?a, albo kominek a mo?e wolisz ogrzewanie pod?ogowe. Wszystkie te EKO korzy?ci s? dla Ciebie, bo te domy to + dla ?rodowiska i + dla Twojego portfela. Przyjazny dla ?rodowiska, bazuj?cy na odnawialnych ?ród?ach energii. Wygodny i niezawodny w eksploatacji, oraz zdalnie sterowany o takim domu przecie? marzy ka?dy z nas. Dlatego je?li chcesz pozna? wi?cej szczegó?ów na temat opcji dodatkowych czy te? ogólnie tej oferty wejd? na stron? www. tecta. com. pl B?d? EKO kup dom z Tect?. Kupuj?cy nie p?aci podatku PCC 2%. Na inwestycji uko?czono Etap I – domy zosta?y oddane w r?ce w?a?cicieli, Etap II jest w trakcie budowy, natomiast zako?czenie Etapu III przewidziane jest na 2019r. Dlatego ju? dzi? ZAPRASZAM Ci? serdecznie na prezentacj?, ogl?danie nic nie kosztuje, a mo?e przy okazji po obejrzeniu domu sp?dzicie wspólne popo?udnie nad jeziorem lub zwiedzaj?c kórnicki Zamek. Dbamy o pe?ne bezpiecze?stwo dokonywanych transakcji, oraz pomoc i fachow? obs?ug? naszych klientów na ka?dym etapie transakcji, a? do momentu przekazania kluczy. Wraz z doborem odpowiedniego kredytu. Je?eli oferta nie przypad?a Ci do gustu, ZADZWO?, okre?l swoje wymogi, a MY dokonamy wszelkich stara?, by Ci? zadowoli? i dopasowa? idealn? ofert? do Twoich potrzeb. BEZPIECZNA TRANSAKCJA Z LICENCJONOWANYM I UBEZPIECZONYM BIUREM Po?rednik odpowiedzialny Izabella Kallas, licencja nr 7760 tel 608-38-50-50 KALLAS Europejskie Biuro Obrotu Nieruchomo?ciami OFERTA NA WY??CZNO?? – ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY Link do filmu z ofert?: https://youtu. be/FO7U3-C55jg


>> Kliknij aby włączyć SLAJD <<
Cena: 339500 zďż˝
Ilość wyświetleń: 113Poleć ofertę/stronę przyjacielowi
Twoje imię i\lub nazwisko:
Adres e-mail przyjaciela:

Katalog Ofert | Oferty Wynajmu | Oferty Sprzedaży | Zaloguj się|Zarejestruj się| Dodaj ogłoszenie| Newsletter | Polityka Prywatności
Publikacja ogłoszeń w serwisie jest darmowa.
Zespół lokum.afisze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń zamieszczonych w serwisie ogłoszeniowym lokum.afisze.pl przez jego użytkowników,
a tym samym za ewentualne szkody i straty w wyniku publikacji tych ogłoszeń wynikłe.
Zespół lokum.afisze.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń nie spełniających wymogów.
Wszelkie treści publikowane w serwisie podlegają ochronie praw autorskich. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione.